Köpvillkor

Faktureringsadress


Nerdworld AB
Sunnanbäck 54
82461 Forsa

Orgnr - 559270-8522

Vi innehar F-skattsedel
 1. Om Nerd World

  • Företagethar sitt säte i Hudiksvall.

  • Önskardu att komma i kontakt med oss, skicka ett mail tillinfo@nerdworld.se med ditt ärende och dina kontaktuppgifter såhör vi av oss inom kort.

  1. Beställning


  • Närdu slutfört din beställning skickas en orderbekräftelsetill din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifterom produkter, pris, fakturerings- och leveransadress.

  • Ärnågot fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontaktaoss via e-post till info@nerdworld.se.


  1. Leverans


  • Våranormala leveranstider är 3-5 dagar. OBS! Beställningarlagda på helger skickas tidigast på måndagenefter.

  • Omförseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi harmeddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss påe-postadress: info@nerdworld.se.


  1. Priser


  • Allapriser i butiken anges i SEK och alla priser är inklusive 25% moms.

  • Vireserverar oss för prisändringar orsakat av prisändringfrån leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheteri priser beroende på felaktig information och förbehålleross rätten att justera priset.


  1. Ångerrätt


  • Vidköp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad14 dagars ångerrätt som gäller från det att duhar tagit emot en vara som du har beställt.

   5.1 
   Vidnyttjande av din ångerrätt:

  • Dumåste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickastill oss info@nerdworld.se. I ditt meddelande ska ditt namn, dinadress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringengäller framgå klart och tydligt.

  • Dubör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efterångermeddelandet returnera produkterna till oss.

  • Dustår för returfrakt, leverans och skick påprodukterna vid retur, produkterna bör därför skickasvälpaketerade och i ursprunglig förpackning.

  • Pååterbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rättenatt dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämförtmed varans ursprungliga värde vid använd eller skadadprodukt.

   5.2 
   Ångerrättengäller inte vid:

  • Produktersom på grund av hälso- eller hygienskäl harförseglats (plomberats) och där förseglingen(plomberingen) har brutits av dig.

  • Produktersom har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagningoch där förseglingen har brutits av dig.

  • Specialtillverkadprodukt, som har skräddarsytts särskilt åt dig ellerhar en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.

  • Tjänstersom har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt tillatt tjänsten påbörjas utan ångerrätt.

  • Varorsom snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.

  • Lösnummerav tidningar eller tidskrifter.

   För mer om denlagstiftade ångerrätten, se 
   här.


  1. Reklamationoch klagomål


  • Vibesiktigar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulleprodukten ändå vara skadad eller felexpedierad närden anländer åtar vi oss i enlighet med gällandekonsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärdafelet.

  • Dumåste alltid kontakta oss för ett godkännande innandu returnerar en defekt vara.

  • Klagomåletska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts.

   6.1 
   Hurgår du tillväga vid reklamation?

  • Eventuellafel och defekt ska alltid reklameras till info@nerdworld.se därdu anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och enbeskrivning av felet.

  • Omdet inte lyckas oss att åtgärda felet eller leverera enliknande produkt, återbetalar vi dig för den defektaprodukten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning.Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

  • Viförbehåller oss rätten att neka en reklamation omdet visar sig att varan inte är felaktig i enlighet medgällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följervi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, searn.se.


  1. Ansvarsbegränsning


  • Vitar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå pågrund av produkten.

  • Viaccepterar inget ansvar för förseningar/fel till följdav omständigheter utanför företagets rådande(Force Majeure). Dessa omständigheter kan exempelvis varaarbetskonflikt, eldsvåda, krig, myndighetsbeslut, förminskadeller utebliven leverans från leverantör.

  • Vidaretas inget ansvar för eventuella förändringar påprodukter/produktegenskaper som ändrats av respektiveleverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.


  1. Produktinformation


  • Vireserverar oss för eventuella tryckfel på denna webbplatssamt slutförsäljning av produkter. Vi garanterar inte attbilderna återger produkternas exakta utseende då en vissfärgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm,fotokvalitet samt upplösning. Vi försöker alltid påbästa sätt att exponera produkterna så korrekt sommöjligt.


  1. Informationom Cookies


  • Enligtlag om elektronisk information ska besökare på enwebbplats i integritetssyfte få information om att cookiesanvänds. Informationen i cookien är möjlig attanvända för att följa en användares surfande.Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besökerbegär att få spara på din dator för att getillgång till olika funktioner. Det går att ställain sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies.Mer information kan man hitta på Post och telestyrelsenshemsida.


  1. Personuppgifter


  • Genomatt handla hos Nerd World accepterar du vår dataskyddspolicyoch vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar omdin personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter ännödvändigt för att behandla din beställning. Visäljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepartutan rättslig grund.

  • NerdWorld är ansvarig för behandlingen av personuppgifter somdu lämnat till oss som kund. Dina personuppgifter behandlas avoss för att kunna hantera din beställning samt i detillfällen då du har önskat nyhetsbrev ellerkampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringenåt dina individuella behov.

  • Nedaninformation är en summering av hur vi i enlighetmed dataskyddsförordningen (GDPR)lagrar och behandlar dina uppgifter.

  • 10.1Vad är en personuppgift?
   Enpersonuppgift är all information som direkt eller indirekt kanhänföras till en fysisk person.

  • 10.2Vilka uppgifter lagrar vi?
   Föratt kunna hantera din beställning samt svara på frågorrelaterat till din order (kundtjänst) lagrar vi ditt förnamn-och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress ochköphistorik.

  • Dinauppgifter lagras så länge vi har en rättslig grundatt behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullföljaavtalet mellan oss eller för att efterleva en rättsligförpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

  • 10.3Rättslig grund
   Isamband med ett köp behandlas dina personuppgifter för attfullfölja avtalet med dig.
   Marknadsföring, kampanjeroch liknande utskick sker efter samtycke från dig.

  • 10.4Vilka uppgifter delas och med vilket syfte?
   10.4.1Betalleverantör

  • Vidgenomförande av köp, delas information med vårbetalleverantör. Det som lagras är förnamn,efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Väljer duatt betala med faktura sparas även personnummer hosbetalleverantören. Informationen sparas för att kunnagenomföra köpet och för att skydda parterna motbedrägeri.
   De betalleverantörer (betaltjänster)som vi använder oss av är: Klarna, PayPal ,Förskottsbetalning.

  • 10.4.2Fraktbolag
   Föratt kunna leverera dina beställningar och slutföra vårtavtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget.Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samtadressuppgifter för leverans. E-postadress och/ellermobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget föravisering.
   De fraktbolag vi samarbetar med är: Postnord,DHL.

  • 10.4.3Nyhetsbrev
   Hardu valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delasförnamn, efternamn och e-postadress med vårnyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla diguppdaterad med information och erbjudanden imarknadsföringssyfte.
   Vi använder för utskick avnyhetsbrev.

  • 10.5Rätten till tillgång
   Duhar rätt att få utdrag av all information som finns omdig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbartformat.

  • 10.6Rätt till rättelse
   Duhar rätt att be oss uppdatera felaktig information ellerkomplettera information som är bristfällig.

  • 10.7Rätten att bli glömd
   Dukan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Detfinns få undantag till rätten till radering, som tillexempel om det ska behållas för att vi måsteuppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligtbokföringslagen).

  • 10.8Ansvarig för dataskydd
   NerdWorld är ansvarig för lagring och behandling avpersonuppgifter i webbutiken och ser till att reglerna efterföljs.

  • 10.9Så skyddar vi dina personuppgifter
   Vianvänder oss av industristandarder som SSL/TLS och envägshash-algoritmer för att lagra, behandla och kommunicera känsliginformation som exempelvis personuppgifter och lösenord påett säkert sätt.
   Vi använder en svensk plattform,Quickbutik, som drivs av Quickbutik AB med säte i Helsingborg.


  1. Ändringartill de Allmänna Villkoren


  • Viförbehåller oss rätten att när som helst företaändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer attpubliceras online på webbplatsen. De ändrade villkorenanses för accepterade i samband med order eller besök påwebbplatsen.


  1. Tvist och lagval


  • Itillfälle av att tvist inte kan lösas i samförståndmed företagets kundtjänst och kunden, kan du som kundvända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, searn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan manlämna klagomål online via EU-kommissionens plattform förmedling i tvister, se http://ec.europa.eu/consumers/odr

  • Videventuell tvist följer vi beslut från ARN ellermotsvarande tvistlösningsorgan.

  • Tvistgällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmännavillkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.